Konštrukcie drevených krovov

Konštrukčné systémy drevených konštrukcií. Návrh nosného systému závisí predovšetkým od: -Polohy a typu podperných konštrukcií. Počtu a typu vzájomných prepojení samostatných nosných jednotiek. Strešné drevené konštrukcie.

Základné časti drevenej.

Umožňujú preklenutie pomerne veľkých rozponov, rôznych tvarov a sklonov strešných rovín podľa architektonického návrhu a funkčných požiadaviek. V historických budovách sa na konštrukcie zastrešenia používali takmer výhradne drevené konštrukcie krovov. Prešli dlhodobým vývojom až po systémy. Príklady sanácií historických drevených stropov a krovov. V prípadoch uvedených ďalej sa opisujú tri rôzne konštrukcie , v ktorých sa realizovali sanačné opatrenia.

Ide o konštrukciu krovu rekonštruovanú provizórne po druhej svetovej vojne, o krov a strop rekonštruovaný odborne v súčasnosti. Krokvy – určujú geometrický tvar strechy a sú to šikmé drevené časti konštrukcie strechy, ktoré sú osedlané na pomúrnicu. Väznice – sú vodorovné nosníky, ktoré prenášajú zaťaženie od krokiev.

Stĺpiky – tvoria podpornú konštrukciu väzniciam a vytvárajú tzv. Spoje sa robia tak, aby už nedochádzalo k zoslabovaniu prvkov. Nevyskytujú sa väzné trámy. Hambalková sústava je konštrukcia na princípe trojuholníkových rámov.

Výroba drevených konštrukcií , väzníkových krovov , priehradové strešné konštrukcie spájané so styčníkovými doskami, stropných nosníkov POSI JOIST, MiTek. Krov je sústava drevených alebo iných prvkov tvoriacich nosnú kostru na uloženie krytiny a prenesenie zaťaženia do nosného systému budovy. Jeho konštrukcia vyplýva z tvarovania strechy či, naopak, jeho tvar podmieňuje tvar strechy. Krov treba projektovať už s ohľadom na budúce využitie podkrovného . V našich spoločnostiach pracujú kvalifikované tímy projektantov a výrobných pracovníkov, pripravené k okamžitej . Od nášho príchodu na trh sú drevené konštrukcie všetkého druhu pre nás hlavnou činnosťou, drevené konštukcie, budovy postavené z dreva, výroba a montáž krovov.

Vlasníme píla, ktorá dodáva všetky druhy reziva. O našej kvalite spracovania dreva na rôzne účely sa presvedčili už mnohý naši zákazníci. Diagnostika a sanácia drevených krovov.

Sanácia a obnova nosných i nenosných konštrukcií Dómu svätej Alžbety v Košiciach prebieha už niekoľko rokov. Vzhľadom na významné postavenie tohto jedinečného objektu a vzhľadom na rozsah plánovanej obnovy boli práce rozdelené do viacerých etáp. Vykonávame projekciu nosných drevených konštrukcií striech až po ich následnú montáž.

Na mieru navrhneme presne také krovy , ktoré budú . Vyrábame a dodávame drevené nosné konštrukcie na rodinné domy, drevostavby, supermarkety, výrobné haly a ďalšie objekty. Našimi klientmi sú architekti, investori, tesári aj súkromé osoby. Radi budeme spolupracovať tiež s vami!

Väzné trámy drevených tradičných krovov majú byť čo najmenej namáhané ohybom. Dosahuje sa to tým, že prvky, ktoré zaťažujú väzný trám, navrhujeme čo najbližšie k podperám a na podopretie väzného trámu sa využívajú aj stredné nosné múry. Krov musí byť dobre zakotvený do nosných konštrukcií objektu.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby pri realizáciách striech, drevených konštrukcií – krov a projektovej činnosti. EnViroDom – energeticky úsporné riešenie. Hambálok – je jeden z najjednoduchších typov krovu , ktorý sa často používa na stavbách, kde strechu tvorí krov.

Priečnu väzbu tu tvoria krokvy a klieštiny, ktoré sú uložené na.