Cena auditu účtovnej závierky

Ako sa stanovuje cena za audit účtovnej závierky ? Kliknite a prečítajte si viac o cene za audit. V tejto časti Vám teda priblížime možné spôsoby overovania Vašej účtovnej závierky , zistíte, čo treba urobiť pred samotným podpisom zmluvy s audítorom, dozviete sa v skratke ako štatutárny audit prebieha a nájdete tu tiež informácie o kalkulácii ceny za audit. Musím mať účtovnú závierku overenú audítorom? Cenu za audit vypočítame v zmysle „Usmernenia SKAU č.

Podľa tohto usmernenia stanovíme rozsah auditu v hodinách v závislosti od veľkosti koeficientu total a prenásobíme hodinovou sadzbou. Platba bude splatná do dní na účet audítora, ktorý bude uvedený na faktúre. Ceny majú zmluvný charakter a nie je možné ich odhadnúť vopred. Cena audítorských služieb. Ceny za jednotlivé audítorské služby sú vždy riešené dohodou s objednávateľom.

Pri určovaní ceny za audit individuálnej účtovnej závierky vychádzame z Etického kódexu audítorov SKAu. Tá sa vypočíta ako súčin príslušných sadzieb za hodinu a stanovenej doby trvania auditu. Rozsah trvania auditu je predmetom.

Vedenie účtovníctva(jednoduchého a podvojného). Preberáme záruky za správnosť účtovníctva a daní. Spracovávame jednoduché a podvojného účtovníctvo za cenu ktorá Vás milo prekvapí. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky , ktorá sa zostavila k 31. Stav majetku a záväzkov v účtovnej závierke.

Vypracovanie audítorskej správy o výsledkoch auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. Uhradiť dodávateľovi cenu , za ktorú boli poskytnuté služby najneskôr do dní po vystavení faktúry za. To v znamená, že ak je priemerná cena za hodinu auditu 1. SKK, tak celkové cena za audit neklesne pod 20. A či je to veľa, či je . F akturovatJ sa bude preddavkovo na základe zálohovej faktúry vystavenej vykonávatelbm, a to po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami, . Povinnosti zmluvných strán. Práce audítora budú vykonané vsúlade so zákonom č. Za poskytnutie služieb podľa článku l. Všeobecných podmienok poskytovania auditu účtovnej závierky , ktoré sú v súlade.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena bude uhradená po častiach, v sumách nižšie uvedených a to.

Slovenská komora audítorov (SKAU). Audítorská profesia v Slovenskej republike je riadená zákonom č. V súčasnosti má Slovenská komora . Ponúkame Vám naše viac ako ročné skúsenosti v oblasti finančného auditu , kontroly finančných a účtovných dokumentov, overenie účtovnej závierky audítorom. Audit konsolidovanej účtovnej závierky. Všetky náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy sú už zahrnuté v cene.

Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre. Pri stanovení zmluvnej ceny záujemca vychádza z bodu č. DPH vrátane DPH, pre neplatcov DPH konečnú cenu ) na predmet zákazky. Konsolidovaná účtovná závierka obce 3É.