Drevené stropné konštrukcie

Drevené stropy sa zhotovujú z mäkkého dreva. Pre malú plošnú hmotnosť a nenáročnú montáž sa v súčasnosti používajú predovšetkým pri menších stavbách (rodinné domy, rekreačné chaty a podobne). Ich nevýhodou je malá požiarna odolnosť a veľká spotreba reziva.

Ešte vo fáze projektovania rodinného domu sa musíme rozhodnúť, aký materi8l použijeme na stropné KONŠTRUKCIE. Voľba typu stropnej konštrukcie závisí najmä.

Nosnú konštrukciu stropu navrhujeme tak, aby vzdialenosť medzi podporami ( obvodové a nosné steny, prievlaky a iné) bola čo najmenšia. Popri požiarnej odolnosti je jedným z citlivých miest drevených stropov práve izolácia proti hluku. Konvenčné drevené stropné konštrukcie bez patričných. Moderné drevené stropné konštrukcie využívajú aj rôzne nosníky z aglomerovaných materiálov – OSB dosiek a lisovaného dreva, ktoré preklenú aj väčšie rozpony.

Schéma dreveného stropu: a – stropný trám b – zvuková a tepelná izolácia c – záklop z OSB dosiek d – podbitie drevenými doskami. A) Požiadavky: a) únosnosť a stabilita b) tuhosť c) tepelnotechnické požiadavky ( TTP) d) zvukovoizolačné p. ZIP) e) vodotesnosť – v závislosti od prevádzky f) odolnosť proti ohňu a chemickým vplyvom a) Únosnosť stropných konštrukcií je určená podľa užitočného zaťaženia príslušného stropu. Stropy šité na mieru RECTOR Slovakia ponúkame rebrové stropy vhodné pre každú stavbu.

Vodorovné nosné konštrukcie sú konštrukcie , ktoré oddeľujú jednotlivé podlažia. Medzi vodorovné nosné konštrukcie patria napríklad stropné konštrukcie , stužujúce pásy (vence), preklady a prievlaky. Nevýhodou je hlavne odolnosť voči ohňu, vlhku a prípadné napadnutie dreva škodcami. Stropné konštrukcie a stužujúce pásy sú spolu s prekladmi a prievlakmi vodorovné nosné konštrukcie budov. Stavali sa z polohranených trámov ( pováľ ), ktoré sa spájali oceľovými skobami.

Nosným prvkom je guľatina uložená osovo. Polohy a typu podperných konštrukcií. Počtu a typu vzájomných prepojení samostatných nosných jednotiek. Strešné drevené konštrukcie.

Základné časti drevenej strechy: -Krytina. Hambálková sústava (vodorovné sily cez tiahla do stropu ) . Montujú sa priamo na stavbe. Najčastejšie používaná stropná konštrukcia v našich domoch je nazývaná tiež trámová – ktorej základným nosným prvkom sú stropné trámy (stropnice),. V súčasných konštrukciách sa z dôvodu vyššej únosnosti a možnosti preklenúť väčšie rozpätia používajú profily z lepeného lamelového dreva alebo profily so zloženým . Spriahnutie drevenej nosnej konštrukcie stropov s tenkou betónovou vrstvou sa objavuje čoraz častejšie u moderných drevostavieb. Takto vytvorená stropná konštrukcia má rad výhodných vlastností oproti bežným dreveným stropom.

Spriahnutím sa zvýši predovšetkým statická odolnosť a tuhosť.

V príspevku je okrem typologických zásad a akustických požiadaviek na drevené stropné konštrukcie prezentovaná nová dostupná meracia metóda na. Prvé trámové a fošňové stropné konštrukcie môžeme nájsť už na stavbách z počiatku 11. Poruchy drevených stropných konštrukcií sú najčastejšie spôsobené zatekaním zrážkovej vody do stropu v dôsledku narušenej strešnej krytiny, navlhnutého muriva, nefunkčných klampiarskych prvkov alebo zatekaním vody z kanalizácie či umývadiel, spŕch a pod.

Vplyvom toho jednotlivé časti stropu hnijú . Patrí k nim nosnosť (prenášanie náhodných a užitočných zaťažení a podlaží do podporujúcich zvislých nosných konštrukcií ), odolnosť voči ohňu, zvuková a tepelná izolácia. Podľa materiálov sa stropné konštrukcie delia na .