Vsakovacia jama na dazdovu vodu

Ba NESMU dazdovu vodu pustat do kanalizacie, ku kolaudacii musia dolozit fotku drenaznej nadrze (trativodu) na tuto vodu. Ako správne a ekonomicky vyriešiť vsakovanie dažďovej vody odvedenej žľabmi a zvodmi zo strechy RD? Od každej zvodovej rúry vykopem kanál (hĺbka 40cm) na 2m (spád 5cm na 1m).

Uložím do neho (do pieskového lôžka) odvádzaciu rúru (kanalizačnú, 100mm?) ktorá bude ústiť do . Dažďová voda je zo strechy privádzaná do trativodu plastovými rúrami. A teda samotná jama musí byť o niečo väčšia kvôli napojeniu prívodnej rúry, manipulačného priestoru pri pokladaní prepraviek a pod.

Neželaným dôsledkom zapečaťovania územia je nevsakovanie dažďových vôd v mieste ich dopadu a rýchly odvod dažďovej vody do vodných tokov. Ako doklad majiteľ predkladá fotodokumentáciu, kde proces odpojenia a vybudovania vlastného vsakovacieho zariadenia (VZ) musí byť presvedčivo . Základným princípom funkcie všetkých druhov vsakovacích systémov je čo najrýchlejšie odviesť dažďovú vodu pod zemský povrch a tam ju s časovým oneskorením buď nechať vsiaknuť späť do okolitej zeminy, alebo previesť regulovaný odtok dažďovej vody zo systému vsakovania do dažďovej kanalizácie. Dažďové zvody odvádzajú do podzemného vsakovacieho priestoru zloženého z Drenblokov rôzne množstvo vody a to podľa dĺžky trvania dažďa a jeho intenzity. Pokusná jama musí byť vyhĺbená do predpokladanej hĺbky osadenia Drenblokov).

Vyhĺbenie pokusnej jamy. Aj najnovšie predpisy EÚ predpisujú stavebníkom dažďové vody likvidovať priamo na svojom pozemku vsakovaním. Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v EÚ platné predpisy nariaďujú vypúšťať dažďové vody zo striech do vodného toku alebo do kanalizácie jedine cez retenčnú nádrž.

Voda z povrchového odtoku ( dažďová ) – voda zo zrážok, ktorá: – nevsiakla do zeme. Je súčasťou komunálnych odpadových vôd ak je odvádzaná prostredníctvom stôk jednotnej. Vsakovacia jama na dažďovú vodu. Na základe hodnoty koeficientu filtrácie sa môže optimálne navrhnúť plocha vsakovania a objem nevyhnutnej akumulácie dažďovej vody. Stavba rodinného domu sa väčšinou začína v letnom období, keď je zemina suchá a po otvorení výkopu sa jama javí suchá.

Systémy je možné navrhnúť pre veľké priemyselné budovy aj pre malé rodinné domy. Podmienkou využitia vsakovania dažďovej vody je dôkladne vykonaný geologický prieskum, ktorý spresní spôsob a kapacitu vsakovania a vylúči nebezpečenstvo vzniku zosuvov. Keďže sa blíži leto a možno aj nejaký ten dáždik. Ak dažďovú vodu nechcete zo strechy odvádzať do mestskej kanalizácie za vysoké faktúry, máte viac možnosti.

Patríte k obyvateľom obcí, vktorých je napojenie sa na verejnú kanalizáciu v nedohľadne? Integrovaný zadžiavač jemných častíc. Chráni vsakovací systém pred zanášaním. Pokud ani jedna z uvedených variant nepřichází v úvahu, je tu tedy možnost likvidace dešťové vody vsakováním. Keď sa na pozemkoch a najmä v okolí obydlí začne hromadiť voda , nie je to vôbec dobrá správa.

Preto treba rýchlo konať a vybudovať jednoduchú, alebo aj zložitejšiu, odvodňovaciu drenáž, aby ste predišli, či zabránili väčším nepríjemnostiam spôsobeným práve nadmerným hromadením vody v blízkom okolí vášho domu. Preto je rozumné, ekonomické a ekologické urobiť si jasno, čo s dažďovou vodou , ktorá padá na Vašu strechu a pozemok.