Transferové oceňovanie 2017

Jednou z najväčších je zmena definície závislých osôb. Pravidlá transferového oceňovania sa už vzťahujú na transakcie podstatne širšieho okruhu osôb. Význam prípravy dokumentácie na Slovensku narástol aj vzhľadom na zmeny v slovenskej legislatíve, ktorá určuje povinnosť viesť dokumentáciu . Transferovú dokumentáciu si môže daňový úrad kedykoľvek vyžiadať.

Asi už prevažná väčšina slovenských podnikateľov vie, čo to transferové oceňovanie je a aké povinnosti im z toho . Vo videoškolení lektorka Ing. Upozorňuje aj na najčastejšie chyby daňových subjektov a sankcie za porušenie povinností v oblasti transferového oceňovania. Primárnym predpokladom pôsobenia práva transferového oceňovania na konkrétne vzťahy daňových subjektov je naplnenie predpokladov jeho osobnej pôsobnosti, a teda kvalifikácia dotknutých daňových subjektov ako závislých osôb. Alenou Zábojovou Vám problematiku transferového oceňovania objasní . Tento spôsob tvorby cien je súčasťou tzv.

Jej účelom pre správcu dane je zdokladovanie, že transakcie medzi závislými osobami boli uskutočnené s cenami na základe . Aj keď sa pravidlá transferového oceňovania vzťahujú aj na transakcie medzi tuzemskými závislými osobami už vyše dvoch rokov, je to stále oblasť, ktorú daňovníci považujú za pomerne náročnú na aplikáciu v praxi a tiež spojenú so špecifickými povinnosťami. ZDP“) zakotvená povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní , môžeme v právnej úprave pozorovať postupné sprísňovanie povinností v oblasti transferového oceňovania. V prostredí malých a stredných podnikateľov sa táto problematika dotkla aj vzťahu medzi konateľom (často aj spoločníkom) a . Spoločnou črtou väčšiny týchto zmien je sprísnenie . Vysvetlíme aké majú povinnosti závislé osoby a aké požiadavky vyplývajú na spracovanie dokumentácie. Cieľová skupina manažéri, majitelia firiem, účtovníci, štatutári.

Obsah: Základné pojmy a . UVEDENÝ TERMÍN JE NAJBLIŽŠÍ TERMÍN, KOMPLETNÝ KALENDÁR SA NACHÁDZA DOLU PO INFORMÁCIÁCH. Cieľom školenia je poskytnúť informácie, aké povinnosti majú uvedené subjekty a ako vypracovať potrebnú dokumentáciu. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE V ČINNOSTI. PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV.

Odborné školenie určené pre klientov, ktorých sa zaujímajú o problematiku transferového oceňovania. Okrem iných zmien nastali dôležité zmeny aj v oblasti transferového oceňovania. Zákon o dani z príjmov č. Zmeny nastali v definícii ekonomického a personálneho . Bratislava, Bratislava po 9. Prečo by Vás previerka v oblasti transferového oceňovania mala zaujímať?

Transakcie so spriaznenými osobami musia prebiehať za trhové ceny a za trhových podmienok. Stanovením cien a podmienok transakcií medzi spriaznenými osobami sa zaoberá transferové oceňovanie. Počet daňových kontrol v . Predmetom seminára budú okrem iného aj nové spresnenie a rozšírenie. Seminár sa už uskutočnil.

PrograÚvod do problematiky transferového oceňovania. Finančné riaditeľstvo SR. Definície, predmet a význam . Napríklad pri transfere tovaru alebo poskytnutí služby či poskytnutí pôžičky alebo úveru – medzi závislými osobami pre daňové účely tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu.