Tepelný odpor stavebných materiálov

Na rozdiel od priečok obvodové steny musia mať aj dostatočný tepelný odpor R, respektíve tepelnoizolačnú schopnosť, ktorú vyjadruje súčiniteľ prechodu tepla U. Tu máte v zásade dve možnosti – buď jednoduché murivo, ktoré spĺňa požiadavku na únosnosť, doplníte tepelnou izoláciou, alebo si vyberiete . Vyrába sa z čadiča vo forme izolačnej plsti v kotúčoch a mäkkých alebo tvrdených dosiek. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa za tú dobu veľmi nezmenili ale niektoré materiály napredovali a norma to neberie veľmi do úvahy. Ja osobne radšej vezmem hodnotu od výrobcu teda deklarovanú hodnotu s . Hospodárna výstavba so štandardizovanými dielmi umožňuje atraktívne a zaujímavé stavebné riešenia.

Jedna z možností, ktoré využívajú systém strateného debnenia, sú tvárnice lisované z drevo- -cementovej zmesi a majú polystyrénovú vložku, ktorá zaisťuje tepelný odpor steny. V prípade novej výstavby z moderných tehlových blokov POROTHERM sú však samotné hodnoty tepelného odporu muriva také dobré, že ich doplnením o izoláciu vzniknú. Pri voľbe stavebného materiálu zvážte, či vám poskytne kompletné riešenie v každom kroku výstavby – pri projekte, samotnej výstavbe aj počas celej . Výrobcovia konštrukčných materiálov tento odpor buď priamo uvádzajú – pre konkrétnu konštrukčnú sústavu, alebo uvádzajú všeobecnú materiálovú vlastnosť (ideálne nezávislú na tvare konštrukcie), ktorou je súčiniteľ tepelnej . Tepelný odpor materiálu je schopnosť materiálu zadržať teplo. Pri stavebných konštrukciách sa výsledný tepelný odpor počíta ako súčet odporov jednotlivých . Výpočet umožňuje určiť tepelný odpor konštrukcie a súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie podľa platných noriem a výsledok porovnať s požiadavkami . Napríklad fasádny polystyrén má ?

Schopnosť stavebnej konštrukcie tepelne izolovať, teda brániť prestupu tepla, sa nazýva tepelný odpor , značka R, jednotka m2. Už pri obsahu vody , čo sú v obytnej budove bežné podmienky, sa vlastnosti tvárnic podstatne menia. Jednou zo základných vlastností tepelnoizolačných materiálov je difúzny odpor ( označuje sa μ) a taktiež to, že majú veľmi malú schopnosť vodiť teplo.

Pre domy na ktorých výstavbu bude vydané stavebné povolenie po 1. Ako izolácia bola uvažovaná minerálna izolácia Nobasil FKD S Thermal v takej hrúbke, aby tepelný odbor muriva s izoláciou spĺňal požiadavky novej normy platnej od 1. Obľuba obidvoch má sčasti regionálnu štruktúru a tiež stavebné firmy preferujú jeden alebo druhý materiál. V cene muriva sa ďalej premieta murovacia malta, ktorú výrobcovia predpisujú pre dosiahnutie tepelného odporu a ktorú nie je možné nahradiť najlacnejšou maltovou zmesou. Pokiaľ sú tieto tri materiály.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: – objemová hmotnosť ρ;. Pri viacvrstvových konštrukciách sa jednotlivé tepelné odpory sčítavajú. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo.

Vyuţitie prírodných materiálov na tepelné izolácie budov” vypracoval samostatne s pouţitím uvedenej. Výpočet tepelného odporu vybraných skladieb konštrukcií a ich porovnanie. Izolačné vlastností murovacích a izolačných materiálov výrobcovia udávajú v rozdielnych veličinách a zákazníka tým mnohý predajcovia len zamotávajú.

Sestavte si vlastní obvodovou stěnu ze známých zdicích materiálů a tepelných izolací a sami si u ní spočítejte součinitel prostupu tepla a tepelný odpor.