Patentový zástupca

Slovenská komora patentových zástupcov združuje patentových zástupcov a ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa zákona č. Markoffice – patentová , známková a súdnoznalecká kancelária. Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov. JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie . Prostredníctvom spolupracujúcich patentových kancelárii sprostredkujeme našim klientom ochranu a správu práv duševného vlastníctva tiež v zahraničí. Patentový zástupca – Ing.

Dizajn a registrácia patentov, ochranných známok. Ivan Belička – patentový zástupca – Ochranná známka, patent, dizajn, oceňovanie priemyselných práv, registrácia ochranných známok, licencie, európsky patent, európska ochranná známka EUTM, CTM, PCT patenty WIPO, EUIPO, UPV. Prihlasovanie vynálezov, úžitkových a priemyselných vzorov, ochranných známok, označení pôvodu a topografií integrovaných obvodov.

Gabriela Zahatňanská, patentový zástupca – Poskytovanie právnych činností – ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, dizajny a licencie. Prihlášku patentu by ste sa mali snažiť zasadiť do širšieho rámca vývoja svojho vynálezu. S patentovým zástupcom by ste mali prerokovať okrem iného aj tieto témy: Kedy o patent požiadať.

Z dôvodu formálnosti konania o prihláške . Keďže primerane široká patentová ochrana nie je jednoduchá a lacná záležitosť, Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR odporúča majiteľom unikátnych nápadov, ktoré majú reálnu nádej na priemyselné využitie, obrátiť sa na patentových zástupcov. Tí zväčša poskytujú prvú konzultáciu zadarmo. Súdnoznalecká, poradenská a konzultačná činnosť.

Príprava a podanie prihlášky na registráciu ochrannej známky, patentu, úžitkového vzoru, dizajnu a ich udržovanie v platnosti. Tuzemský prihlasovateľ má právo zvoliť si svojho zástupcu, ak nechce v konaní pred úradom vystupovať sám. Prihlasovateľ môže byť zastúpený patentovým zástupcom , advokátom, ale aj odborným pracovníkom, najmä ak ide o zastupovanie v konaní o podnikových vynálezoch či dizajnoch.

Oprávnenie na zastupovanie je . V súčasnosti je kancelária voľným združením patentových zástupcov. Kvetoslav Bačík, patentový zástupca , európsky patentový zástupca. Ján Filípek, patentový zástupca , . EURÓPSKY PATENTOVÝ ZÁSTUPCA , Kysucké Nové Mesto. Európsky patentový zástupca a znalec v odbore priemyselného. Veľa preložených vzorových viet, ktoré obsahujú „ patentový zástupca ”- anglicko- slovenský slovník a vyhľadávač pre anglické preklady.

Kancelária SIGNUM sa špecializuje najmä na oblasť ochranných známok. Zuzana Hörmannová patentový a známkový zástupca európsky patentový zástupca európsky známkový zástupca. Pavol Tomeš patentový a známkový zástupca európsky patentový zástupca európsky známkový zástupca. Tomáš Hörmann patentový a známkový zástupca európsky patentový zástupca európsky . Je potrebná znalosť právnych predpisov a medzinárodných zmlúv platných na území . Slovenskej republiky a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva.

OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA XIII. Hoteli SOREA TRIGAN Štrbské Pleso. Hľadáte konkrétnu službu alebo produkt Ing.

Dagmar Lobodová, patentový zástupca , Košice Clementisova – Poskytovanie poradenstva v oblasti patentov a ochranných známok, spracovanie , podanie prihlášky vynálezu, návrhy ochranných známok. Pre overenie ich novosti je potrebné zadať si požiadavku na rešerš na stav techniky, ktorú Vám na základe Vašej objednávky zabezpečí Vami vybraný patentový zástupca , Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, prípadne stredisko PATLIB Bratislava (Stredisko patentových informácií) zriadené pri .