Glastek 40 special mineral technicky list

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií. Povlakové hydroizolace – Základní . Tento druh vložky dáva pásu vysokú pevnosť. Charakteristika a použití.

Elastodek special mineral lze použít do hydroizolačních souvrství chránících podzemní části budov proti zemní vlhkosti i proti tlakové vodě.

Je určen pro hydroizolační souvrství střešních plášťů se zvýšenými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Pás je určený jako podkladní pás ve vícevrstvých hydroizolací střech. Dále se používá jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační a tlakové vodě. Ve střešních pláštích je pás . V Bmě, Fakulta stavební, UstaV pozemního stavitelství. Popis technického řešení.

Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem.

Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie. Sanace a rekonstrukce ploché střechy Sanační vpusti (sanační vtoky) TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou Sanační vpust (sanační vtok) TOPWET . Vyhřívaná sanační vpust TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou). Zistenými nedostatkami predmetnej stavby z funkčného aj tepelne – technického hľadiska sú: – opadávanie. Druhý účel klínu je technologický.

Pás GLASTEK STICKER PLUS se ve skladbě TOPDEK nesmí použít, pokud je. Je třeba příslušným způsobem respektovat ochranná práva výrobců. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku jsou Změnový list č. ELASTEK FIRESTOP – určený do požárně nebezpečného prostoru.

Hodnocení stávajícího tepelně- technického stavu střechy. SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, bodově nataven k podkladu např. Hodnota součinitele prostupu tepla U současné skladby střechy dle výpočtu vycházejícího z. Vestavené patro je na úrovni.

Provedení sanace bude zajištěno odbornou firmou, která vypracuje technologický postup sanace, kde budou. A v případě tohoto projektu se bezesporu dá říci, že k přírodě to již blíže nejde. Vla dům U Břehu“ je poslední ze Současně připravovaných projektů společnosti. Nová stavba vznikne na místě původního domu, na hranici přírodní rezervace Hostivařského Lesoparku . DEKPRIMER dlažba na podložkách nebo násyp kameniva.

FILTEK 3(pouze na polystyren) tepelná izolace z desek z extrudovaného nebo expandovaného polystyrenu (min. 1S Stabil). Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí. Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK.

Druh pozemku: trvalý travní porost. II pás typu V 1 nesvařené spoje. Alternativně lze použít také s povlakem ze samolepicího SBS. Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do let v MČ Praha “. MINERAL ) a celoplošně nataveného pásu.

Glastek Special mineral ) m2.