Extenzívna zelená strecha skladba

Preto si už tento druh vegetačnej strechy nevyžaduje navrhovanie staticky náročných konštrukcií. V porovnaní s bežnou plochou strechou má extenzívna vegetačná strecha väčšie nároky na kvalitnú a vhodnú hydroizolačnú vrstvu strechy. Zajímá vás jaká je skladba zelené střechy ? V tomto článku přinášíme ucelené informace o plochých zelených střechách.

Traja výrobcovia – jeden kompaktný celok.

Extenzívna zelená strecha Icopal. Zásady návrhu extenzívnej zelenej strechy. Smernice pre projektovú prípravu. Vrstvy a produkty systému. Tepelná izolácia STYROFOAM – extenzívna zelená strecha s kombinovanou odvodňovacou vrstvou a vegetačnou vrstvou – vpusť, 3KB . Vhodnými rastlinami pre extenzívne zelené strechy sú najmä rozchodníky rôznych druhov.

Všeobecne však ide o rastliny rozrastajúce sa do šírky, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu. Ploché strechy ponúkajú nové, rôznorodé možnosti vzhľadu.

Vyššia kvalita života: Zelené strechy sú „v kurze“. Ozelenenie šité na mieru: extenzívne alebo intenzívne. Tvorí akýsi medzistupeň vo vegetačných systémov. Skladba s polointenzívnou zeleňou.

Je to náročnejšia extenzívna strecha. Hrúbka vegetačného súvrstvia sa pohybuje od 1do 3mm. Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT.

Martin Graupner, Karel Koubík. Zelenú strechu typu Urbanscape tvorí ucelený systém pozostávajúci z koreňovej membrány odvodňovacieho systému so separačnou vrstvou alebo bez nej,. Dva hlavné typy zelených striech. Vegetácia rozchodník, trávnik, bylinky trávnik, ozdobné kríky, stromy.

Výsadba rostlin Optigreen Osvědčená a vyladěná skladba předpěstovaných druhů rostlin, sestávající z mnoha druhů trvalek a dřevin. Malá únosnosť podmieňuje zeleň a rastliny rozrastajúce sa do plochy ako sú trvalky, skalničky a suchomilné rastliny, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu. Správna skladba strechy.

Podrobnejšie sa extenzívne strechy. Voľba vhodnej zelenej strechy závisí predovšetkým od vašich predstáv o jej využití a požadovaných vlastností.

Pri strechách s extenzívnou zeleňou je hydroakumulačná vrstva skôr výnimkou, používa sa len pri veľmi tenkej vrstve substrátu (až cm). Okrem základnej skladby strechy sa . Odvodnenie na zelenej streche zabezpečuje drenážna vrstva, ktorú tvoria štrkový zásyp alebo špeciálne drenážne fólie a dosky. Vpust musí byť prístupný, aby ho bolo možné čistiť. Pri extenzívnej zeleni je nutný štrkový obsyp frakciou – mm. Pri intenzívnych strechách je vpust navrhnutý aj s . V skladbe zelenej nadstavby strechy sa v takomto prípade môže vynechať drenážna vrstva, ktorej funkciu preberie substrát.

Strechy s extenzívnym zazelenením akoby napodobňovali prírodu niekde vysoko v horách, v pásme machov a lišajníkov. Rastlinky sa vyberajú tak, aby im stačil . Pouţité rastliny sú náročnejšie na skladbu vrstiev, pravidelné zavlaţovanie, dodávku ţivín, Obr. Intenzívna zelená strecha pravidelnú a neustálu starostlivosť. Hrúbka pouţitého substrátu je podstatne väčšia ako u extenzívnych striech.

Sú realizované na strešných konštrukciách s únosnosťou od viac. Podľa typu zazelenenia t. Zeleň na strešných konštrukciách má mnoho priaznivých funkcií. Z dobre založenej zelenej strechy má naviac prínos ako majitel, tak aj verejnosť Našli sa už aj.

Intenzívne strechy vyžadujú väčšiu starostlivosť a sú nákladnejšie na zhotovenia ako strechy extenzívne.