Etics skratka

Skladá sa z niekoľkých vrstiev, ktoré sa aplikujú na obvodové steny kontaktne, teda bez vzduchových medzier – priamo jedna na druhú v určenom poradí. Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

KZS chránia pred poveternostnými vplyvmi, zlepšujú optický vzhľad budovy a výrazne šetria energetický náklady budov. Nezvyšujú stabilitu steny alebo stropu, na ktoré sa použili. External Thermal Isulation . Vylepšené izolačné vlastnosti. Zníženie potreby tepla na vykurovanie o približne ,. Odstránenie zatekania do obvodových plášťov ,. Zlepšenie tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty,. Použiť by sa mali iba zatepľovacie systémy, pre ktoré boli vydané dokumenty o preukazovaní . POUŽITÉ SKRATKY A NÁZVOSLOVIE.

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. EPS – expandovaný polystyrén. ETA – európske technické osvedčenie. ETAG – riadiace pokyny pre európske technické osvedčenie.

Na ich zhotovovanie platí technická norma STN 73. Zhotovovanie tepelno- izolačných . V odbornej verejnosti je skratka natoľko známa, že sa v literatúre používa aj bez vysvetlenia. V minulosti bol tento systém známy pod . SANÁCIA HISTORICKEJ FASÁDY. Najdôležitejšie časti sú dosky z kamennej vlny. Doska môže mať dokonca vystuženú hornú vrstvu, čím je zais- tená vysoká odolnosť fasády proti . Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť optimálny bezpečnostný systém skladu, ktorý sa bude stavať v areáli súkromného vinárstva.

Práca popisuje technickú ochranu, ktorá rozo- berá zariadenia zvyšujúce bezpečnosť objektu. Súčasťou práce je model skladu vytvorený v prostredí modelačného programu AutoCAD. CWFT – classified without further testing,. EN ISO – európska norma rady ISO,. FRG – skupina regulátorov pre protipožiarnu . Austotherm GrEPS F vám zabezpečí svojou reflexnou vrstvou, že neprehriatie fasády.

Okrem toho má o lepšie tepelné vlastnosti ako biely. Kontaktný zatepľovací systém je zložený . Z technologického hľadiska systém pozostáva z inštalácie tepelného izolantu na vonkajšej stene budovy, ktorého úlohou je eliminovať tepelné mosty a znížiť indukujúci účinok na konštrukciu i samotnú fasádu, spôsobený náhlymi a výraznými . Konštituovanie Slovenského národného komi- tétu CTIF. K niektorým otázkam ochrany lesov pred po- ţiarmi.

Poznatky a vyplývajúce opatrenia z prípadu poţiaru nemocnice v Nových Zámkoch. Pre správny výber tepelnej izolácie je potrebné aj poznanie objemovej hmotnosti izolačného materiálu.