Doska nosna v dvoch smeroch

Ak má doska podperné prvky y rozmiestnené v oboch smeroch s rovnakou tuhosťou na seba kolmých smeroch a ak spĺňa podmienku (), doska je nosná vo dvoch smeroch (kríţom vystuţená doska ) x y. Statické schémy dosky nosnej v oboch smeroch sú vykreslené na . MATERIÁL, NAVRHNUTÁ VÝSTUŽ. MPa, B500B, – DRUHÁ VRSTVA: smer ? Doporučené pomery rozpätie-hrúbka podľa PTI. Typ doskovej konštrukcie.

Doská nosná v jednom smere. Doska nosná vo dvoch smeroch. Takúto dosku voláme ,,dvojsmerne vystužená.

Nosníky sú v dvoch smeroch na seba kolmých a sú uložené na obvodových stenách alebo. Dosky , s ktorými sú nosníky spojené, sú vystužené v dvoch smeroch. Výhodou z konštrukčného hľadiska je možnosť zastropenia akéhokoľvek pôdorysu, aj nepravidelného, dokonalé stuženie objektu v oboch smeroch , malý priehyb konštrukcie. DOSKOVÉ: Nosnú časť tvorí žb doska uložená na dvoch protiľahlých podperách alebo po celom obvode.

Vystužené v jednom smere: a) pri voľnom . Stĺpové systémy – skelety.

Typy skeletov, charakteristika jednotlivých skeletov. Výhody a nevýhody jednotlivých skeletov. Zaťaženie skeletovej konštrukcie. Zásady návrhu rovinných a priestorových rámov.

Samozrejme to nie je striktne dane a zalezi od hore uvedeneho. Návrh a posúdenie rámovej konštrukcie. Ak by to bola doska spojita alebo nosna v dvoch smeroch. Podla popisu by u teba mohlo ist o . Stropy sú vodorovné nosné deliace konštrukcie, ktoré rozdeľujú priestor budovy vo zvislom smere na jednotlivé podlažia a určujú celkový. Ak sa posudzuje doska nosná v dvoch smeroch , resp.

Rozdelenie napätí CLT bez zlepenia bočných strán jednotlivých dosiek pre rôzne priečne rezy . Stropné konštrukcie a stužujúce pásy sú spolu s prekladmi a prievlakmi vodorovnými nosnými konštrukciami budov. Jednoducho uložená doska na dvoch protiľahlých podperách je vystužená len v jednom smere, v smere z podpery na podperu. Hríbové stropy sú doskové stropy vystužené zvyčajne v oboch smeroch.

Výpočet priehybu dosky nosnej v dvoch smeroch □ Výpočet priehybu bezprievlakovej dosky 6. Všeobecný opis stien □ Nosné steny a stenové nosníky pri zvislom a vodorovnom zaťažení □ Napätia v nosnej stene, diferenciálna rovnica steny □ Vystužovanie železobetónových . Konštruovanie □ Význam vystužovania □ Konštrukčné zásady vystužovania □ Konštrukčné zásady vystužovania prvkov □ Pracovné, dilatačné a rozdeľovacie škáry. Na doske nosnej v jednom alebo vo dvoch smeroch sa predpínacie laná umiestňujú v poli v jednom alebo oboch smeroch. Betonárska výstuž v prípade čiastočne predpätých doskových konštrukcií preberá vždy časť prierezových síl od zvislého zaťaženia.

Nosnú konštrukciu tvorili štyri železobetónové stĺpy, na nich bola vybetónovaná železobetónová doska. Ak je doska podopretá len na dvoch protiľahlých stranách, potom zaťaženie prenáša v smere kolmom na. NP – je riešený ako monolitická nosná železobetónová doska nosná v dvoch smeroch , uložená na obvodové a stredové nosné steny.