Bezprievlakova doska

V príspevku sú uvedené spôsoby zvýšenia šmykovej odolnosti existujúcich bezprievlakových stropných dosiek – zväčšenie plochy podpery, zvýšenie ohybovej odolnosti dosky , dodatočné vloženie šmykovej výstuže a vnesenie predpätia. Anotácia práce v slovenskom jazyku: Cieľom našej úlohy je porovnanie metód výpočtu ohybových momentov na bezprievlakovej stropnej doske od vlastnej tiaže. Jedna z metód je metóda náhradných rámov podľa ČSN.

Dosky lokálne podopreté bezprievlakové hríbové. V nedávnej minulosti došlo k viacerým náhlym zrúteniam bezprievlakových stropných dosiek u nás aj v zahraničí. Požiadavka na zosilňovanie týchto konštrukcií nie je len dôsledok havárií v minulosti, ale aj morálneho a fyzického starnutia existujúcich konštrukcií.

Problematika dodatočného zvyšovania šmykovej odolnosti . Závislosť medzi hrúbkou h bezprievlakovej dosky a jej rozpätím l, typy dosiek a, b podľa obr. Predpínanie stropných konštrukcií pozemných stavieb je mimoriadne efektívne zo statického i výrobného hľadiska. Procesy zhotovovania predpätého stropu sa nelíšia zásadne od procesov zhotovovania . Vážený čitateľ, stále viac investorov, architektov a projektantov kladie väčší dôraz na flexibilné a energeticky úsporné riešenia a využitie ich nehnuteľnosti.

Poznáme doskové, trámové, rebrové, hríbové, zo ŽB trámov a ker. B stropy doskové: podľa pripojenia k podpere sa delia na: dosky jednoducho uložené. Stropná konštrukcia môže byť. Jednoducho uložená doska môže byť uložená buď na protiľahlých podperách, alebo po celom obvode a uloženie dovoľuje . Výpočet priehybu dosky nosnej v dvoch smeroch □ Výpočet priehybu bezprievlakovej dosky 6. Všeobecný opis stien □ Nosné steny a stenové nosníky pri zvislom a vodorovnom zaťažení □ Napätia v nosnej stene, diferenciálna rovnica steny □ Vystužovanie železobetónových . Bezprievlaková železobetónová doska je vystužená v okolí podpery radiálnymi rebrami z plochej ocele, privarenými na oceľový stĺp alebo na oceľovú vložku podpery, na ktoré sú privarené v pozdĺžnom smere pri hornom a dolnom okraji radiálnych rebier oceľové výstuhy a na takto upravenú výstuž je . BEZPRIEVLAKOVÁ STROPNÁ DOSKA V PREDPÄTEJ A. NEPREDPÄTEJ ALTERNATÍVE. Viktor Borzovič, STU v Bratislave, Stavebná fakulta student: 5. Architektúra a pozemné staviteľstvo.

Fasáda: zateplená systémom Nobasil . Rámová konštrukcia, ktorý zaisťuje stabilitu budovy. Rám je vytvorený zmonolitnením, spojením železobetónovej konštrukcie stĺpa s konštrukciou prievlaku. Na celkovej stabilite objektu sa tiež podieľajú dve ž. Stĺpy aj prievlaky obsahujú výstuž . Nevýhodou monolitov je veľká pracnosť, zvýšené náklady na debnenie, na výstuž.

Výhodou z konštrukčného hľadiska je možnosť zastropenia akéhokoľvek pôdorysu, aj nepravidelného, dokonalé stuženie objektu v oboch smeroch, malý priehyb konštrukcie. POPIS NOSNÉHO SYSTÉMU OBJEKTU. Nosná konštrukcia strechy je realizovaná ako monolitická žb. Steny z muriva sú doplnené v mieste kuchyne železobetónovým stenopilierom. Vodorovné nosné konštrukcie stropov v dvoch úrovniach sú monolitické, bezprievlakové železobetónové dosky hrúbky 180mm, ukončené na okrajoch monolitickými železobetónovými atikami, ktoré sú v mieste nad hlavnou . Táto je po obvode doplnená o stužujúce prievlaky.

Tieto sú použité aj v moduloch 12a, 13a, kde sa nachádza vstupná hala. Väčšina vnútorných priečok je kvôli akumulácii z plných tehál, v častiach so zvýšeným počtom inštalácii sú steny zo sadrokartónu. Nosnú konštrukciu zastropenia 2. Podlahu tvorí železobetónová doska 200mm s celkovou izoláciou 350mm, strechu tvorí bezprievlaková železobetónová doska 250mm s 500mm izolácie. Energetická hospodárnosť Stavba je .